Skip to content

Chip Intel Thế Hệ 9 Cho Laptop, Dòng Chip Intel Thế Hệ 9

*
*

Tổng quan

Bạn có thể tìm các thông tin như:

Kích thước bộ nhớ tối đa

(phụ thuộc vào loại bộ nhớ)

Lên đến DDR5 4800 MT/giây

Lên đến DDR4 3200 MT/giây

Lên đến LPDDR5 5200 MT/giây

Lên đến LPDDR4x 4267 MT/giây

64 GB

DDR4-3200,

LPDDR4x-4267

DDR4-3200,

LPDDR4x-4267

DDR4-3200,

LPDDR4x-4267

DDR3L-1600 ,

LPDDR3-2133,

DDR4-2666,

DDR4-2933,

DDR4-3200,

LPDDR4-3733

DDR3L-1600 ,

LPDDR3-2133,

DDR4-2666,

DDR4-2933,

DDR4-3200,

LPDDR4-3733

DDR3L-1600,

DDR4-2666,

DDR4-3200,

LPDDR4-3733

LPDDR3-2133,

DDR4-2666

LPDDR3-2133,

DDR4-2666

LPDDR3-2133,

DDR4-2666

128 GB

LPDDR3-2133,

DDR4-2666

DDR3L-1600,

LPDDR3-2133,

LPDDR3-1866,

DDR4-2666,

DDR4-2400

 

 

16 GB, 32 GB, 64 GB

DDR3L-1600,

LPDDR3-2133,

LPDDR3-1866,

DDR4-2666,

DDR4-2400

 

LPDDR3-2133,

DDR4-2666,

DDR4-2400

DDR3L-1600,

LPDDR3-2133,

LPDDR3-1866,

DDR4-2133,

DDR4-2400

DDR3L-1600,

LPDDR3-2133,

LPDDR3-1866,

DDR4-2133,

DDR4-2400

16 GB, 32 GB, 64 GB

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866,

DDR4-2133

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866

16 GB

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866

16 GB

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866

16 GB

 

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866,

DDR4-2133

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866,

DDR4-2133

DDR3L-1600,

LPDDR3-1866,

DDR4-2133

DDR3L-1600,

DDR3L-1333,

DDR3-1333,

DDR3-1600,

LPDDR3-1600,

LPDDR3-1333,

DDR3L-RS-1600

DDR3L-1333,

DDR3L-1866,

DDR3L-1600,

LPDDR3-1333,

LPDDR3-1866,

LPDDR3-1600

16 GB, 32 GB

DDR3L-1600,

DDR3L-1866,

DDR3L-1333,

LPDDR3-1600,

LPDDR3-1866,

LPDDR3-1333

16 GB, 32 GB

DDR3L-1600,

DDR3L-1333,

LPDDR3-1600,

LPDDR3-1333

DDR3L 1333,

DDR3L-1600

DDR3L-1333,

DDR3L-1600,

LPDDR3-1333,

LPDDR3-1600

16 GB, 32 GB

DDR3L-1333,

DDR3L-1600,

LPDDR3-1333,

LPDDR3-1600

16 GB, 32 GB

DDR3L-1333,

DDR3L-1600,

DDR3L-RS-1600,

DDR3L-RS-1333

32 GB

DDR3-1066,

DDR3-1333,

DDR3-1600

8 GB, 16 GB, 32 GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *